Regulamin

REGULAMIN USŁUGI NEWSLETTER
Energymix Sp. z o.o.
(dalej: „Regulamin”)

I. Postanowienia Ogólne

1. Przedmiotem niniejszego Regulaminu jest określenie zasad korzystania z usługi Newslettera, świadczonej przez spółkę Energymix, której przedmiotem jest okresowe (w terminach ustalonych przez Organizatora) przesyłanie przez Organizatora w formie mailowej na podany przez Użytkownika adres e-mail informacji o charakterze edukacyjnym z zakresu branży energetycznej, informacji ekologicznych, technologicznych, praktycznych porad oraz innych wiadomości dotyczących działalności Organizatora w tym opinii, materiałów prasowych, artykułów, informacji o działaniach Organizatora etc.
2. Każdy Użytkownik Newslettera zobowiązany jest zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu, który ustanawia zasady i warunki korzystania z Usługi Newslettera.

II. Definicje

1. Organizator – Energymix Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, ul. S. Leszczyńskiego 4/29 50-078 Wrocław, spółka wpisana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia – Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy KRS:0000803169, NIP: 8971868320, REGON: 383829003; adres do korespondencji: Energymix Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, ul. S. Leszczyńskiego 4/29 50-078 Wrocław; adres poczty elektronicznej: biuro@energymix.pl
2. Strona internetowa – platforma dostępna pod adresem internetowym https://energymix.pl/newsletter/.
3. Użytkownik – osoba fizyczna / osoba prawna (działająca przez osobę umocowaną) / jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną – posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych; w przypadku Użytkownika – osoby fizycznej o ograniczonej zdolności do czynności prawnych, Użytkownik zobowiązany jest uzyskać zgodę przedstawiciela ustawowego na zawarcie umowy o świadczenie Usługi Newsletter oraz – na żądanie Organizatora – okazać tę zgodę;
4. Usługa Newsletter/ Usługa / Newsletter – nieodpłatna usługa świadczona drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.) polegająca na dostarczaniu treści cyfrowych przez Organizatora na rzecz Użytkownika, który wyraził na to zgodę;
5. Umowa – umowa o bezpłatne realizowanie przez Organizatora na rzecz Użytkownika Usługi Newsletter (dostarczanie treści cyfrowej drogą elektroniczną) zawarta na czas nieoznaczony na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie;
6. Regulamin – niniejszy regulamin, określający zasady świadczenia Usługi Newsletter oraz prawa i obowiązki Użytkownika i Organizatora; w zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.);
7. Polityka prywatności – polityka prywatności Organizatora dostępna pod adresem https://energymix.pl/polityka-prywatnosci/

III. Aktywacja Usługi Newsletter
1. Przed wyrażeniem zgody na korzystanie z Usługi Newsletter Użytkownik powinien się uważnie zapoznać z niniejszym Regulaminem i zaakceptować jego postanowienia.
2. Korzystanie z Usługi Newsletter jest bezpłatne i dobrowolne.
3. Użytkownik może skorzystać z Usługi Newsletter:
a) dokonując jej subskrypcji na Stronie Internetowej Organizatora lub
b) wyrażając pisemną zgodę na przesyłanie wiadomości marketingowych przy zawarciu umowy z Organizatorem w ramach prowadzonej przez niego działalności gospodarczej.
4. W celu aktywacji Usługi Newsletter na Stronie internetowej należy:
a) skorzystać z urządzenia posiadającego dostęp do sieci Internet z zainstalowaną oraz prawidłowo skonfigurowaną, aktualną wersją przeglądarki internetowej,
b) złożyć zamówienie poprzez podanie w formularzu elektronicznym swojego adresu poczty elektronicznej,
c) zapoznać się z treścią Regulaminu oraz Polityki prywatności oraz wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych poprzez podanie swojego adresu e-mail i kliknięcie znajdującego się obok przycisku „Zapisz się”,
d) potwierdzić aktywację Usługi Newslettera poprzez kliknięcie w link aktywacyjny wysłany przez Organizatora na adres e-mail podany przez Użytkownika, co będzie równoznaczne z rozpoczęciem świadczenia Usługi Newslettera.
5. Użytkownik klikając przycisk „Zapisz się” potwierdza zapoznanie się z treścią Regulaminu oraz Polityką Prywatności.
6. Użytkownik akceptując Regulamin zawiera umowę świadczenia Usługi Newsletter przez Organizatora.
7. Usługa Newsletter świadczona jest nieodpłatnie od momentu rozpoczęcia świadczenia Usługi Newslettera przez czas nieoznaczony (od momentu zamówienia przez Użytkownika Usługi do momentu rezygnacji przez Użytkownika lub wypowiedzenia Usługi przez Organizatora).
8. Użytkownik ma możliwość, w każdym momencie i bez podania przyczyny zrezygnować z Usługi Newsletter poprzez kliknięcie w link dezaktywacyjny znajdujący się w każdej wiadomości e-mail z Newsletterem przesyłanej do Użytkownika lub wysłanie bezpośredniego żądania do Organizatora, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@energymix.pl
9. Dezaktywacja Usługi Newsletter może nastąpić również z inicjatywy Organizatora, w razie nieprzestrzegania przez Użytkownika obowiązków wymaganych przez Regulamin, w szczególności w sytuacjach określonych w dziale IV. Warunki korzystania z Usługi Newsletter w ust. 5 Regulaminu.
10. Z chwilą dezaktywacji Usługi Newsletter Organizator zaprzestaje przesyłania na adres poczty elektronicznej Użytkownika Newslettera.
11. Użytkownik może w każdym momencie dokonać ponownego zamówienia Usługi Newsletter.

IV. Warunki korzystania z Usługi Newsletter

1. Korzystanie z Usługi Newsletter jest uzależnione od posiadania przez Użytkownika komputera lub innego urządzenia multimedialnego z dostępem do sieci Internet oraz od posiadania przez Użytkownika aktywnego konta poczty elektronicznej.
2. Użytkownik, korzystając z Usługi Newsletter zobowiązany jest do:
a) korzystania z Usługi Newsletter w sposób nieuciążliwy dla pozostałych Użytkowników oraz dla Organizatora oraz niezakłócający funkcjonowania Organizatora i Strony Internetowej Organizatora;
b) korzystania z Usługi Newsletter w sposób zgodny z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, postanowieniami Regulaminu, przyjętymi zwyczajami i zasadami współżycia społecznego;
c) niemodyfikowania treści przekazywanych w ramach usługi Newsletter w sposób nieuprawniony,
d) poszanowania praw autorskich twórców treści Newslettera tj. wszelkich materiałów pisemnych, zdjęć, grafik i innych, pod rygorem odpowiedzialności cywilnoprawnej oraz karnej wynikającej z przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 nr 24 poz. 83 z późn. zm.). Korzystanie z treści udostępnianych w ramach Usługi Newsletter w zakresie innym niż dozwolony i wynikający z przepisów powszechnie obowiązującego prawa, może odbywać się wyłącznie za zgodą Organizatora.
3. Organizator może rozwiązać Umowę w przypadku:
a) zmiany sposobu świadczenia Usługi spowodowanej względami technicznymi lub technologicznymi,
b) zmiany zakresu lub świadczenia usług, które reguluje niniejszy Regulaminu, poprzez wprowadzenie nowych, modyfikację lub wycofanie przez Spółkę dotychczasowych funkcjonalności lub usług objętych Regulaminem.
c) zmiany przepisów prawa regulujących świadczenie usług drogą elektroniczną wpływającą na wzajemne prawa i obowiązki Organizatora oraz Użytkownika określone w Umowie lub zmiany interpretacji powyższych przepisów prawa wskutek orzecznictwa sądów powszechnych, decyzji administracyjnych lub rekomendacji albo zaleceń właściwych urzędów lub organów;
d) jeśli Użytkownik korzysta z treści Newslettera w sposób niezgodny z przepisami obowiązującego prawa, narusza prawa Organizatora lub osób trzecich, postanowienia Regulaminu albo przyjęte w tym zakresie zwyczaje i zasady współżycia społecznego.
4. Organizator przesyła swoje oświadczenie o rozwiązaniu Umowy na adres e-mail podany przez Użytkownika podczas zamówienia Usługi Newsletter.
5. Na podstawie ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2017 r., poz. 683 ze zm.) Użytkownikowi będącemu jednocześnie konsumentem w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 z późn. zm.) przysługuje prawo doodstąpienia od Umowy w terminie 14 dni od dnia zamówienia Usługi bez podania jakiejkolwiek przyczyny i bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów. Niezależnie od powyższego uprawnienia Użytkownikowi przysługuje uprawnienie do wypowiedzenia Umowy z Organizatorem w każdym czasie.
6. W celu wykonania prawa odstąpienia od Umowy lub wypowiedzenia Umowy Użytkownik powinien poinformować Organizatora o swojej decyzji o odstąpieniu w drodze jednoznacznego oświadczenia złożonego pocztą elektroniczną na adres e-mail: biuro@energymix.pl

V. Reklamacje

1. Reklamacje dotyczące usługi Newsletter można składać:
a) za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@energymix.pl
b) telefonicznie, dzwoniąc na numer Biura Obsługi Klienta: +48 574 815 163 w godzinach: 8 – 16 (opłata według stawki operatora telefonicznego).
2. Wskazane jest, aby zgłoszenie reklamacji zawierało w szczególności:
a) opis sprawy, której dotyczy reklamacja,
b) adres poczty elektronicznej (adres e-mail) podany podczas zamówienia Usługi Newsletter,
c) adres poczty elektronicznej (adres e-mail) lub adres do korespondencji, na który ma zostać wysłana odpowiedź na reklamację, jeżeli adres ten jest inny aniżeli podany podczas zamówienia Usługi Newsletter,
d) informację o preferowanym przez Użytkownika sposób poinformowania o sposobie rozpatrzenia reklamacji.
3. W przypadku wystąpienia ewentualnych braków w złożonej reklamacji w zakresie danych wskazanych w ust. 2, Organizator zwróci się do Użytkownika o ich uzupełnienie zgodnie z danymi adresowymi wskazanymi w zgłoszeniu reklamacji.
4. Rozpatrzenie reklamacji oraz udzielenie odpowiedzi o sposobie jej rozpatrzenia nastąpi w terminie 30 dni od daty złożenia reklamacji.

VI. Postanowienia końcowe

1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego Regulaminu. O treści zmian Regulaminu Użytkownicy zostaną poinformowani przez umieszczenie na stronie internetowej www.energymix.pl wiadomości o zmianie Regulaminu, wskazującej wprowadzone zmiany.
2. O zmianie Regulaminu Użytkownik może zostać dodatkowo powiadomiony przez przesłanie na adres poczty elektronicznej, podany podczas zamówienia Usługi, informacji o zmianach Regulaminu. Poinformowanie o zmianie Regulaminu nastąpi nie później niż na 7 dni kalendarzowych przed wprowadzeniem zmienionego Regulaminu.
3. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie podanym wraz z informacją o jego zmianie, nie wcześniej jednak niż po upływie 7 dni kalendarzowych od momentu poinformowania o zmianach Regulaminu. Zmieniony Regulamin będzie wiązać Użytkownika, o ile w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji o jego zmianie nie oświadczy on o rezygnacji z Usługi Newsletter.
4. Niniejszy Regulamin dostępny jest nieodpłatnie pod adresem www.energymix.pl w formie, która umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści niniejszego Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Użytkownik. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie treści Umowy dotyczącej usługi Newsletter następuje przez przesłanie Klientowi na adres poczty elektronicznej podany w ramach rejestracji treści niniejszego Regulaminu.